Ken de feiten

Wat houdt de EFPIA Disclosure Code in ?

Bayer is een grote voorstander van meer transparantie in de relatie tussen de farmaceutische industrie en healthcare professionals, en garandeert daarom de naleving van de EFPIA Disclosure Code.

Veertig vooraanstaande Europese bedrijven in 33 landen verbinden zich tot de naleving van de EFPIA Disclosure Code

De EFPIA Disclosure Code (volledige titel: EFPIA Disclosure Code voor de waardeoverdrachten van farmaceutische bedrijven aan healthcare professionals en healthcare organisaties) is een vrijwillige verbintenis voor alle EFPIA leden om alle waardeoverdrachten aan healthcare professionals en healthcare organisaties openbaar te maken. Bayer verbindt zich ertoe om alle directe en indirecte waardeoverdrachten, in geld en in natura, die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling en commercialisering van voorschriftplichtige geneesmiddelen voor humaan gebruik, openbaar te maken.  De eerste publicatie bevat de waardoverdrachten van 2015 en zal gebeuren in juni 2016. Dit proces zal jaarlijks herhaald worden.

Grootte van de vergoeding

Healthcare professionals ontvangen een vergoeding voor de expertise en de diensten die ze aan de farmaceutische industrie leveren. De grootte van de betalingen en financiële transacties hangt af van het type activiteit, het kennisniveau en de hoeveelheid tijd. De toegestane bedragen zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals het lokale inkomensniveau, de wetgeving en bestaande codes. Als kernbegrip geldt een vergoeding van geleverde diensten op basis van de reële marktwaarde om te voorkomen dat honoraria worden misbruikt om healthcare professionals  te beïnvloeden bij hun beslissingen over behandelingen.

Individuele of Geaggregeerde Publicatie  ?

Waardeoverdrachten aan healthcare professionals en healthcare organisaties  zullen op individuele of geaggregeerde basis gerapporteerd worden. De EFPIA disclosure code is een zelfregulerende maatregel. Data privacy wetgeving laat individuele publicatie enkel toe mits een voorafgaande en expliciete toestemming van de healthcare professional. Indien de healthcare professional zijn of haar consent niet geeft zullen de waardeoverdrachten geaggregeerd gepubliceerd worden.
Voor Healthcare organisaties (vennootschappen) is een consent nodig wanneer de naam van een healthcare professional in de benaming van de vennootschap voorkomt.
Waardeoverdrachten met betrekking tot Research & Development worden altijd geaggregeerd gerapporteerd, zoals bepaald in de EFPIA Disclosure Code.

Gegevensbescherming

Bayer eerbiedigt gegevensbescherming en -beveiliging volledig. Daarom nemen we alle maatregelen om gegevens te beschermen overeenkomstig data privacy wetgeving opgesteld en gemonitord door nationale en internationale instanties. Bovendien worden de data enkel gepubliceerd nadat de betrokken healthcare professional expliciet toestemming heeft gegeven.
Strenge veiligheidsmechanismen zijn opgezet om data te beschermen tegen aanvallen en manipulaties van buitenaf. Bovendien wordt de toegang tot de individuele transparantiedata intern beperkt tot de werknemers die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van gegevens of de voorbereiding van de rapportering.

Volledige openbaarmaking

We geloven dat alleen een volledige openbaarmaking een eerlijk beeld geeft van onze relatie met een healthcare professional, en we zullen dus geen gedeeltelijke data publiceren, op individueel niveau. Elk meningsverschil met een healthcare professional omtrent de publicatie van een bepaalde activiteit wordt door Bayer behandeld als een algemene weigering tot publicatie. Alle waardeoverdrachten zullen dan geaggregeerd gepubliceerd worden.