Algemene Inkoopvoorwaarden

Bayer SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, België

BTW BE 0404.754.571 - RPR Brussel

 

Bayer CropScience SA-NV

J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, België

BTW BE 0412.639.087- RPR Brussel

1. Definities

 • 1.1. Bayer: ieder aan Bayer AG gelieerde vennootschap behorend tot de Bayer Groep in België waaraan de Wederpartij goederen of diensten levert.
 • 1.2. Overeenkomst: een opdracht, inkooporder, purchase order (“PO”), opdrachtbevestiging of bestelling van Bayer, een koop of services overeenkomst tussen Bayer en de Wederpartij ofwel een door Bayer schriftelijk aanvaarde offerte
 • 1.3. Wederpartij: de wederpartij waarvan Bayer goederen of diensten afneemt. 

2. Doel

 • 2.1. De huidige Algemene Inkoopvoorwaarden zullen steeds een integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Strijdige of afwijkende voorwaarden die door de Wederpartij zijn vastgesteld of andere voorbehouden van de Wederpartij worden geacht niet te zijn aanvaard, tenzij Bayer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • 2.2. Andere overeenkomsten, wijzigingsvoorstellen of aanvullende overeenkomsten zijn niet geldig, tenzij met schriftelijke goedkeuring van Bayer.

3. Overeenkomst

 • 3.1. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Mondelinge overeenkomsten en afspraken die telefonisch zijn besproken, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk zijn bevestigd.
 • 3.2. Elke wijziging in een Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk is bevestigd door zowel Bayer als de Wederpartij en de Wederpartij dient elke Overeenkomst of wijziging in een Overeenkomst in alle correspondentie afzonderlijk te behandelen.
 • 3.3. Indien een wijziging in de Overeenkomst meerwerk oplevert, voert de Wederpartij deze niet uit dan na schriftelijke toestemming van Bayer.
 • 3.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Wederpartij niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
 • 3.5. De Wederpartij kan de levering van goederen of het verrichten van diensten enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayer aan derden overdragen. Wederpartij blijft, ook nadat Bayer heeft ingestemd met de overdracht, verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste nakoming van hetgeen waartoe de Overeenkomst hem verplicht.
 • 3.6. Levering van goederen zal geschieden in adequate verpakking overeenkomstig de wijze van transport, omgang en opslag van de betreffende goederen. De kosten van de vereiste verpakking zijn in de prijs inbegrepen. Bijzondere en/ of kostbare verpakkingsmaterialen zullen door de Wederpartij teruggenomen worden tegen vergoeding van de doorberekende kosten aan Bayer.
 • 3.7. De volgende gegevens dienen in alle correspondentie te worden vermeld: het PO-nummer en de datum van de Overeenkomst.

4. Levertermijn

 • 4.1. De levertermijn gaat in op de datum van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij een reden heeft aan te nemen dat het niet mogelijk zal zijn te voldoen aan, of tijdig te voldoen aan zijn volledige of een deel van zijn contractuele verplichtingen, dient hij Bayer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de redenen voor en de waarschijnlijke duur van de vertraging. Indien de Wederpartij dit verzuimt te doen, heeft hij geen recht om aanspraak te maken op ontheffing van zijn aansprakelijkheid voor de vertraging wegens de belemmering.
 • 4.2. Mocht de Wederpartij er niet in slagen te leveren binnen de afgesproken termijn, dan is hij aansprakelijk voor dit verzuim. Bij het verstrijken van de overeengekomen levertermijn is de Wederpartij automatisch in gebreke, zonder dat hiervoor enige formaliteit vereist is. In dat geval heeft Bayer het recht de Overeenkomst als nietig te beschouwen, zonder dat enige schadeloosstelling of compensatie door Bayer is verschuldigd en om, afhankelijk van kennisgeving aan de Wederpartij per aangetekende brief, de niet-geleverde artikelen of diensten elders te bestellen, dit alles zonder beperking van de rechten van Bayer om schadeloosstelling te eisen.

5. Garantie, aansprakelijkheid en kennisgeving van gebreken

 • 5.1 De Wederpartij staat ervoor in dat zijn goederen en/of diensten vrij zijn van rechten van derden en gebreken die hun waarde kunnen beperken of hun bruikbaarheid kunnen aantasten, dat ze de overeengekomen of gegarandeerde eigenschappen bezitten, dat ze geschikt zijn voor het doel dat in de Overeenkomst is gespecificeerd, dat ze voldoen aan de eisen van de algemeen aanvaarde technische praktijken, dat goederen voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die deze in de handel brengt, dat ze voorzien en vergezeld zijn van alle door Bayer verzochte documentatie, ongeacht wanneer die documentatie door Bayer is verzocht en dat ze voldoen aan alle toepasselijke, meest recente voorschriften overeenkomstig de Belgische wetgeving en aan alle van toepassing zijnde specificaties en –voorschriften, zoals maar niet beperkt tot die op het gebied van veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en het beschermen van werknemers en de preventie van ongevallen. 
 • 5.2. Verder garandeert de Wederpartij dat (i) geen van de geleverde goederen en verrichtte diensten, met inbegrip van alle onderdelen, bestanddelen en grondstoffen, geheel noch gedeeltelijk geproduceerd, geleverd of verricht zijn in strijd met enige toepasselijke handels- of economische sanctie, exportcontrole, embargo of vergelijkbare wettelijke gebod of verbod, voorschrift, regel, maatregel, beperking, licentie, met inbegrip van en zonder beperkingen van die van de Europese Unie, Zwitserland, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties (hierna de “Sanctie Regels”), dan wel (ii) geen van de bij de productie van goederen en het verrichten van diensten ingeschakelde derden (zoals hulppersonen, leveranciers of onderaannemers) vallen onder enige toepasselijke Sanctie Regels.
 • 5.3. De Wederpartij zal zorgdragen voor alle licenties en vergunningen welke vereist zijn in het land van oorsprong en/ of herkomst. Het tijdig beschikken over de vereiste licenties en vergunningen is een bestaansvoorwaarde van de Overeenkomst.
 • 5.4. Indien de geleverde goederen of diensten niet voldoen aan enig vereiste is de Wederpartij daarvoor aansprakelijk en staat het Bayer vrij een herstel van het gebrek of de levering van goederen zonder gebreken te verlangen, om de overeenkomst te annuleren of binnen de bestaande wettelijke voorwaarden de koopprijs van de goederen of diensten te verlagen, of om een schadeloosstelling of kostenvergoeding te verlangen.
 • Indien de Wederpartij een garantie op zich heeft genomen voor de eigenschappen of de duurzaamheid van de geleverde goederen, kan Bayer bovendien een claim aanhangig maken op grond van de voorwaarden voor de garantie. Dit is niet van toepassing op gebreken of schade als gevolg van normale slijtage of onjuiste verwerking door Bayer.
 • Bayer dient de Wederpartij op de hoogte te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde goederen, zodra deze tijdens de gebruikelijke gang van zaken in zijn bedrijf zijn ontdekt.
 • 5.5. De garantie door de Wederpartij dient ook alle goederen en diensten te dekken die door onderaannemers zijn vervaardigd.
 • 5.6. Indien de Wederpartij op de hoogte wordt gesteld van een gebrek, dient de looptijd van de garantie te worden verlengd met de tijd die verstrijkt tussen die kennisgeving en de reparatie van het gebrek. Indien het goed of de dienst dat door de Wederpartij is geleverd, geheel wordt vervangen door een nieuw goed of een nieuwe dienst, dan dient de garantietermijn opnieuw te starten; indien het goed of de dienst gedeeltelijk wordt vervangen, dan dient de garantietermijn voor de nieuwe delen opnieuw te beginnen.
 • 5.7. Goederen of diensten die het voorwerp zijn van een klacht ingevolge de garantie, blijven ter beschikking van Bayer totdat vervangende goederen zijn geleverd, waarna ze eigendom worden van de Wederpartij.
 • 5.8. In dringende gevallen, of indien de Wederpartij in gebreke blijft dan wel er niet in slaagt een gebrek te herstellen, kan Bayer het gebrek zelf opheffen op kosten van de Wederpartij of gebruikmaken van één van de andere rechten op garantie die vermeld zijn in artikel 5.4.
 • Het aanvaarden door Bayer van de levering van goederen of diensten van de Wederpartij ontslaat deze laatste niet van diens verplichtingen ingevolge de garantie.
 • 5.9. De Wederpartij vrijwaart Bayer van alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst tussen de Wederpartij en Bayer, en van alle claims inzake (product)aansprakelijkheid en van claims die voortvloeien uit de wetgeving aangaande productaansprakelijkheid, indien het gebrek dat aanleiding geeft tot de claim veroorzaakt is door het geleverde, door de Wederpartij of door enige leverancier van de Wederpartij.
 • 5.10. Niettegenstaande deze Algemene Inkoopvoorwaarden, blijft de Wederpartij aansprakelijk voor het geleverde ingevolge de bestaande wettelijke bepalingen.

6. Tests

 • 6.1. Indien voor de te leveren goederen of diensten tests zijn voorgeschreven, dient de Wederpartij de kosten van die tests te dragen, met inbegrip van zijn eigen personeelskosten, maar met uitzondering van de personeelskosten van Bayer.
 • 6.2. De Wederpartij dient Bayer minimaal vijf werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen van de datum waarop de goederen of diensten gereed zijn voor het testen en hij dient met hem een datum voor de tests overeen te komen. Indien de goederen of diensten niet op deze datum voor het testen worden aangeboden, dan dienen de personeelskosten van Bayer gedragen te worden door de Wederpartij.
 • 6.3. Indien bij het uitvoeren van de tests in de goederen of diensten gebreken worden gevonden die het noodzakelijk maken de tests te herhalen of verdere tests uit te voeren, dan dient de Wederpartij alle betrokken personeelskosten en andere kosten hiervan te dragen. De Wederpartij dient ook alle benodigde personeelskosten en andere kosten te betalen in verband met het testen van de materialen die door hem gebruikt worden bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

7. Verzekering

 • 7.1. Transportverzekeringen zijn in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Wederpartij en komen steeds te zijnen laste.
 • 7.2. De Wederpartij dient op zijn eigen kosten een toereikende wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten die de schade dekt veroorzaakt door of verband houdend met door hem geleverde diensten of goederen, of als gevolg van aan hem, aan zijn personeel of aan door hem ingeschakelde derden toebehorende eigendommen. De Wederpartij dient, op verzoek, aan Bayer documenten over te leggen waarin de verzekerde bedragen per gebeurtenis zijn vermeld.
 • 7.3. Het afsluiten van een speciale verzekering voor montage/ bouwwerkzaamheden naast de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die vermeld is in art. 7.2, is in alle gevallen onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst tussen Bayer en de Wederpartij.
 • 7.4. Eventuele machines, apparatuur etc. die aan Bayer in bruikleen zijn gegeven, worden door Bayer verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s. Enige verdergaande aansprakelijkheid van Bayer voor schade aan zulke machines, apparatuur etc. is uitgesloten, tenzij deze opzettelijk of door ernstige nalatigheid van Bayer zijn veroorzaakt.

8. Vereisten voor het transport en de aanvaarding van goederen

 • 8.1. Op de dag waarop de goederen worden verzonden, dient de Wederpartij aan Bayer, afzonderlijk van de goederen en de factuur, een gedetailleerd verzendbericht te sturen voor elke zending. De goederen dienen vergezeld te zijn van een aflevernota en een pakbon.  Het PO-nummer van Bayer en het artikelregelnummer dienen in alle afleverdocumenten vermeld te worden. Indien de goederen verzonden worden per schip, dienen in de verschepingspapieren en op de factuur de naam van de vervoermaatschappij en van het schip vermeld te zijn. De Wederpartij dient de voor Bayer gunstigste en meest geschikte wijze van vervoer te kiezen. De afleverdocumenten dienen afzonderlijk en in drievoud te worden bijgevoegd bij de vervoersdocumenten. De Wederpartij dient een volledige vermelding van het PO-nummer en het afleveradres, zoals opgegeven door Bayer, af te drukken op alle verzendbonnen, aflevernota’s, pakbonnen, vrachtbrieven en facturen, evenals op de buitenzijde van de verpakking van de goederen en elders, indien van toepassing.
 • 8.2. De Wederpartij dient gevaarlijke goederen te verpakken, markeren en vervoeren overeenkomstig de van toepassing zijnde nationale en internationale voorschriften. De begeleidende documenten dienen niet alleen de risicocategorie, maar ook eventuele verdere bijzonderheden te vermelden die vereist worden door de van toepassing zijnde transportvoorschriften.
 • 8.3.       De Wederpartij is aansprakelijk voor de eventuele schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in dit artikel 8 en dient de eventuele kosten te betalen die daardoor veroorzaakt worden. Wederpartij is er verantwoordelijk voor dat zijn onderaannemers voldoen aan de voorwaarden genoemd in dit artikel 8.
 • 8.4.       Eventuele zendingen die Bayer niet in ontvangst kan nemen omdat niet is voldaan aan deze voorschriften, zullen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. Bayer heeft het recht de inhoud en de staat van die zendingen te controleren. Gereedschappen en uitrusting voor het monteren/opbouwen dienen  niet samen met de goederen te worden verzonden.
 • 8.5.       De goederen dienen geleverd te worden op de door Bayer aangegeven plaats DDP (ICC Incoterms 2010), tenzij anders is overeengekomen. Het risico voor en de eigendom van de goederen gaat van de Wederpartij over op Bayer bij de ontvangst door Bayer van de goederen in zijn vestiging (d.w.z. bij de ondertekening door Bayer van de leveringsdocumenten die het vervoer van de goederen begeleiden). In principe kunnen leveringen geschieden op elke wettelijke werkdag van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur, behalve indien schriftelijk anders is voorgeschreven.
 • 8.6.       De geleverde goederen dienen te voldoen aan de voorwaarden aangaande de oorsprong zoals gespecificeerd in de betreffende regelingen van de EU, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst.

9. Incidentele artikelen

 • Mallen, modellen, gereedschappen, films, etc. die door de Wederpartij zijn gemaakt om in staat te zijn de Overeenkomst uit te voeren, worden indien hiervoor door Bayer is betaald, eigendom van Bayer, zelfs indien zij in het bezit blijven van de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht ze op verzoek aan Bayer te overhandigen.

10. Montage, bouwwerkzaamheden, onderhoud, inspectie, reparaties, conformiteit

 • 10.1. Indien montage, bouwwerkzaamheden, onderhoud, inspecties, reparaties, etc. uitgevoerd worden in enige van Bayer’s vestigingen, zijn dergelijke werkzaamheden onderworpen aan de veiligheids-, beveiligings- en gedragsvoorschriften voor aannemers en hun personeel die werkzaam zijn in vestigingen van Bayer of van de partijen voor wie de aankoop is bedoeld. Deze voorschriften worden bij de aanvang van de montage- of bouwwerkzaamheden verstrekt, of dienen gevraagd te worden aan de veiligheidsafdeling van de betrokken vestiging van Bayer. AIIe leveranciers van goederen en diensten die betrokken zijn bij opdrachten in verband met vastgoed, dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving geregistreerd te zijn voordat zij hun opdracht uitvoeren.
 • 10.2. Bayer is niet aansprakelijk voor enige eigendom van de Wederpartij of diens personeel dat in de vestiging van Bayer wordt gebracht.
 • 10.3. De Wederpartij garandeert dat hij, zijn personeel, zijn onderaannemers en hun personeel op elk moment voldoen aan alle bindende wettelijke bepalingen betreffende de levering van diensten en/of goederen in België, zoals - maar niet beperkt tot - dwingende bepalingen van de arbeidswetgeving, belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, (bijv. geldige arbeidsvergunningen, visa, A1/E-101 formulieren, certificaten, verklaringen, etc.). De Wederpartij vrijwaart Bayer, zijn vertegenwoordigers en iedere partij in wiens naam en voor wiens rekening Bayer optreedt, voor elke aanspraak in dit verband, en de Wederpartij stelt in een voorkomend geval Bayer, zijn vertegenwoordigers en iedere partij in wiens naam en voor wiens rekening Bayer optreedt, schadeloos voor alle kosten en uitgaven die zij in dit verband dienen te maken.

11. Richtlijnen en gedragscode

 • 11.1. Indien de Wederpartij, of derden in opdracht van de Wederpartij, de vestiging(en) van Bayer bezoeken en/of daar werkzaamheden verrichten, dienen zij te allen tijde de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid, zoals opgesteld en gehandhaafd door Bayer, na te leven. Deze richtlijnen zullen bij aankomst kenbaar worden gemaakt.
 • 11.2. Bayer neemt haar verantwoordelijkheid betreffende maatschappelijke, ecologische en ethische beginselen en verwacht dat de Wederpartij deze duurzaamheidsbeginselen respecteert, zoals die zijn uiteengezet in Bayer’s Gedragscode voor Toeleveranciers die een onderdeel vormt van de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden (zie www.supplier-code-of-conduct.bayer.com).

12. Levering van diensten

 

 • 12.1. In zoverre al dan niet eerder expliciet aangegeven, zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden mede van toepassing op de levering van diensten.
 • 12.2. De Wederpartij dient aan de eventuele leverdata voor de diensten te voldoen, die gespecificeerd zijn in de Overeenkomst of door Bayer aan de Wederpartij zijn bekendgemaakt.
 • 12.3. Bij het leveren van de diensten dient de Wederpartij:
  1. bij alle zaken die verband houden met de diensten samen te werken met Bayer en aan alle instructies van Bayer te voldoen;
  2. de diensten te verrichten met de best mogelijke zorg, vaardigheid en toewijding overeenkomstig de beste praktijken in de bedrijfstak, beroepsgroep of handelssector van de Wederpartij
  3. gebruik te maken van personeel dat voldoende is geschoold en ervaren voor het uitvoeren van de aan hen opgedragen taken en in een voldoende aantal om ervoor te zorgen dat aan de verplichtingen van de Wederpartij wordt voldaan;
  4. alle gereedschappen, uitrusting en voertuigen en overige artikelen te verschaffen die vereist zijn voor het leveren van de diensten;
  5. goederen, materialen, normen en technieken met de beste kwaliteit te gebruiken en ervoor te zorgen dat alle verschafte goederen en materialen die bij de diensten worden verschaft of gebruikt of die aan Bayer worden overgedragen, vrij zijn van gebreken wat betreft vakmanschap, installatie en ontwerp;
  6. te allen tijde alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen te verwerven en in stand te houden en te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften;
  7. alle gezondheids- en veiligheidsregels en eventuele andere veiligheidsvereisten, die in enige van Bayer’s vestigingen van toepassing zijn, in acht te nemen.

13. Plaats van de prestatie

 • Tenzij anders vastgelegd in de Overeenkomst, is de plaats van de prestatie de door Bayer gespecificeerde plaats van aflevering.

14. Factuur en betaling

 • 14.1. De overeengekomen vergoedingen zijn exclusief Belasting over de toegevoegde waarde (“BTW”). BTW wordt aanvullend in rekening gebracht indien wettelijk verschuldigd door Wederpartij en moet aanvullend worden betaald door Bayer na ontvangst van een factuur die voldoet aan de wettelijke eisen zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde BTW wetgeving. De facturen van de Wederpartij dienen, gescheiden van de goederen, naar het in de Overeenkomst vermelde factuuradres te worden verstuurd. Het PO-nummer van Bayer dient in alle correspondentie te worden vermeld. Eventuele extra of vervallen diensten en goederen dienen afzonderlijk op de factuur te worden vermeld.
 • 14.2. Betalingen dienen te geschieden binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de betreffende factuur, tenzij anders is vastgelegd in de betreffende Overeenkomst. Bayer is bevoegd haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden aan de Wederpartij.
 • 14.3. Betaling heeft geen invloed op de garantieverplichtingen van de Wederpartij of op het recht van Bayer een klacht in te dienen.
 • 14.4. Het is iedere partij toegestaan om bronbelasting in te houden indien hier een juridische verplichting aan ten grondslag ligt. Indien bronbelasting is ingehouden, dienen onderbouwende documentatie en(/of) certificaten tijdig te kunnen worden overhandigd aan de andere partij. Beide partijen zullen zich coöperatief opstellen om het laagst mogelijk bronbelasting tarief toe te kunnen passen, bijv. onder een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

15. Documenten en vertrouwelijkheid

 • 15.1. Alle uitrusting en gereedschappen, tekeningen, normen, richtlijnen, analysemethoden, recepten en andere documenten die door Bayer aan de Wederpartij zijn verschaft voor de vervaardiging van de te leveren goederen of de te verschaffen diensten, evenals dergelijke documenten die door de Wederpartij zijn vervaardigd overeenkomstig speciale aanwijzingen van Bayer, blijven eigendom van Bayer en dienen niet te worden gebruikt voor enig ander doel, te worden vermenigvuldigd of door de Wederpartij beschikbaar gesteld te worden aan derden. De Wederpartij dient deze en alle kopieën en duplicaten ervan, indien hierom wordt verzocht, onverwijld aan Bayer over te dragen of op verzoek van Bayer te vernietigen. Bayer behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor van alle documenten die hij aan de Wederpartij verschaft.
 • 15.2. De Wederpartij dient de offerteaanvraag en de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende werkzaamheden te beschouwen als een handelsgeheim en deze dienovereenkomstig als vertrouwelijk te behandelen. De Wederpartij is aansprakelijk voor de eventuele verliezen van Bayer die te wijten zijn aan het verzuim van de Wederpartij om enige of al deze verplichtingen in acht te nemen.
 • 15.3. De Wederpartij is verplicht eenzelfde verplichtingen op te leggen aan haar werknemers en/ of derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 15.4. De Wederpartij dient Bayer alle documenten te verschaffen die benodigd zijn voor of verband houden met de te leveren goederen en diensten zonder dat zulks van invloed is op een eventuele garantie of andere verplichting van de Wederpartij.
 • 15.5. De Wederpartij dient Bayer tijdig, kosteloos en zonder voorafgaand verzoek, alle documenten te verschaffen die Bayer nodig heeft voor het gebruiken, bouwen, installeren, verwerken, opslaan, bedienen, in werking hebben, inspecteren, onderhouden en repareren van de geleverde goederen en diensten.
 • 15.6. Steeds wanneer Bayer normen en voorschriften specificeert, is de meest recente versie van toepassing. 

16. Intellectuele eigendomsrechten

 • 16.1 De Wederpartij verleent aan Bayer een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van mogelijke intellectuele eigendomsrechten terzake van door de Wederpartij geleverde goederen en/ of diensten. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht zodanig gebruiksrecht te verschaffen aan (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie Bayer relaties onderhoudt in verband met de uitoefening van zijn bedrijf.
 • 16.2. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door Bayer en de Wederpartij, zijn personeel of derden die de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken, komen te rusten bij Bayer. De Wederpartij zal datgene doen wat nodig is voor het verkrijgen van deze rechten door Bayer.
 • 16.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele inbreuken op octrooien, vergunningen en eigendoms- of andere rechten van derden die het gevolg kunnen zijn van de levering of het gebruik van goederen en/of de verschaffing van diensten door de Wederpartij. Eventuele vergoedingen voor vergunningen dienen door de Wederpartij te worden betaald.

17. Advertentiematerialen

 • De Wederpartij neemt in zijn informatie- of advertentiemateriaal of op zijn websites geen enkele verwijzing op naar zijn handelsbetrekking met Bayer, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayer.

18. Ontbinding

 • 18.1 Onverminderd verder aan Bayer toekomende rechten is Bayer gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 1. de Wederpartij in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst;
 2. faillissement van de Wederpartij is aangevraagd of de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard of gerechtelijke reorganisatie (Wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO)) heeft aangevraagd;
 3. het bedrijf van de Wederpartij is/wordt stilgelegd, geliquideerd of overgedragen;
 4. vergunningen van de Wederpartij die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn worden ingetrokken;
 5. een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Wederpartij beslag wordt gelegd; of
 6. derdenbeslag onder Bayer ten laste van de Wederpartij wordt gelegd.

 

 • 18.2. Alle vorderingen die Bayer in de hierboven genoemde gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

19. Overdracht

 • Bayer kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde. De Wederpartij kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayer overdragen aan een derde.

20. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

 • De onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, dat op 1 januari 1991 van kracht werd, is uitgesloten. Eventuele geschillen worden onderworpen aan de uitsluitende rechtsmacht van een bevoegde rechtbank in Brussel, België.

Versie van 20 maart 2017