Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijking van onzentwege geschieden al onze verkopen en leveringen van onze producten en diensten aan professionele bestellers/kopers (niet-consumenten) onder de volgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, welke geacht worden gekend, en zonder voorbehoud aanvaard, te zijn door deze bestellers/kopers. De hierna volgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden maken integraal deel uit van elke bestelling/koop van de koper. Tegenstrijdige of afwijkende aankoopvoorwaarden of enige andere inperking van de koper dienaangaande zullen ongeldig en onwerkzaam zijn, tenzij wij hiermede uitdrukkelijk en schriftelijk zouden ingestemd hebben.

1. OFFERTES EN BESTELLINGEN

Onze offertes zijn niet bindend. Enkel de door ons ondertekende orderbevestiging verbindt ons tot verkoop. De uitvoering ervan geschiedt aan de huidige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, met uitsluiting van de inkoopvoorwaarden van de koper. Mondelinge orderbevestigingen, bestellingen en overeenkomsten zijn voor ons enkel bindend wanneer wij deze bevestigen met een schrijven of, bij gebrek hieraan, wanneer wij er zonder voorbehoud gevolg aan geven door het versturen van de goederen en de factuur.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling gelden onze leveringstermijnen slechts ter informatie en zijn voor ons niet bindend. Zij worden in elk geval verlengd bij vertraging in de toezending door de koper, van de bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de verkoop, zelfs indien deze vertraging niet rechtstreeks te wijten is aan de koper. Zelfs indien er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat inzake de leveringstermijnen, geven de gevallen van overmacht ons het recht, volledig of gedeeltelijk, iedere koop of bestelling op te zeggen, of de uitvoering ervan te schorsen zonder voorafgaandelijk bericht aan of enige vergoeding voor de koper. Indien door een geval van overmacht de levering met meer dan één maand vertraagd wordt, zal de koper het recht hebben de koop op te zeggen, maar uitsluitend voor de hoeveelheid die hem niet kon geleverd worden om redenen van genoemd geval van overmacht. Worden bij wijze van aanduiding, maar niet beperkend, als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, staking, oproer, brand, lock-out, gebrek of tekort aan energie of grondstoffen, het niet naleven van leveringstermijnen door onze leveranciers, beperkingen en/of verbodsmaatregelen opgelegd door de plaatselijk bevoegde overheden, of het gebrek aan arbeiders of bedienden, alsmede gelijkaardige gebeurtenissen uitgaande van onze firma’s, onze onderaannemers, committenten en leveranciers.

3. VERZENDING

De keuze van aard en weg van verzending blijft ons voorbehouden. Meerkosten, veroorzaakt door bijzondere wensen van de koper aangaande de verzending of levering, zijn ten laste van deze laatste. Hetzelfde geldt ook voor verhogingen van vrachttarieven, opslagkosten, verzekeringskosten, die na afsluiting van het contract zijn ontstaan, inzoverre geen franco-levering werd overeengekomen. Het risico van verlies, vernietiging of beschadiging van de producten wordt vanaf hun verzending of, indien ze worden afgehaald door de koper, vanaf hun terbeschikkingstelling, op deze laatste overgedragen.

 

4. FACTURERING

Onze prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de levering en worden opgegeven, BTW of andere taksen, heffingen, retributies of lasten niet inbegrepen. Deze moeten aan de overeengekomen prijs toegevoegd worden. Wanneer wij onze prijzen in de tijdruimte tussen het afsluiten van het contract en de levering op algemene wijze dienen te verlagen of verhogen, dan wordt die prijs aangerekend, die geldt op de dag van de levering. Ingeval van prijsverhoging, mag de koper binnen een termijn van twee weken na de prijsverandering het contract opzeggen, tenzij de prijsstijging, uitsluitend op een verhoging van de vrachttarieven gebaseerd is. Het gewicht dat als basis dient voor de berekening bij de facturering, wordt vastgesteld op de plaats van de verzending, tenzij de koper, op zijn kosten, een weging zou vragen op de plaats van bestemming vooraleer de goederen worden afgehaald. Indien de koper van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij te gepaster tijd met ons hieromtrent overeen te komen, zo niet wordt de koper geacht definitief de goederen te aanvaarden en in te stemmen met de hoeveelheid, de omschrijving en het gewicht waardoor hij uitdrukkelijk afstand doet van elke klacht.

5. BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. BTW, alsook alle taksen, belastingen, retributies, of enige door een overheid opgelegde betaling aangaande de uitvoering van uw bestelling/koop zijn ten laste van de koper. De niet-betaling binnen deze termijn wordt gesanctioneerd door toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals door het aanrekenen van een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op alle vervallen bedragen, met een minimum van € 150,00 en dit zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling hiervoor vereist is. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor de verdere uitvoering van de betrokken koop alsook de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten te weigeren. Bovendien wordt op dat ogenblik het geheel van onze schuldvorderingen uit onze handelsrelaties onmiddellijk opeisbaar. Betalingen gelden pas als uitgevoerd, wanneer wij daadwerkelijk en definitief over de desbetreffende bedragen kunnen beschikken. Wij behouden ons het recht voor, betalingen te bestemmen ter vereffening van de oudste factuurposten, met inbegrip van de in dit verband ontstane interesten en kosten, en wel in deze volgorde: kosten, interesten, hoofdsom. Enig recht van retentie en schuldvergelijking vanwege de koper kan alleen met onze toestemming gebeuren. Het uitschrijven van wissels kan enkel met onze toestemming geschieden. De trekking geldt als betaling onder voorbehoud van inning. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. 

 

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven eigendom van de Bayer SA-NV, en alle risico’s vanaf het ogenblik vanaf de verzending of de terbeschikkingstelling zijn ten laste van de koper, tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Levering geschiedt dus op risico van de koper die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. De koper zal de Bayer SA-NV verwittigen indien de producten geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken. Ons eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit over producten ontstaan uit de verwerving van onze producten en dit voor de volledige waarden. Als de verwerking de incorporatie impliceert van goederen die eigendom zijn van derden dan hebben wij een medeëigendomsrecht op de verwerkte goederen in verhouding tot de factuurbedragen van de verwerkte goederen. Bij de verwerking van de goederen treedt de koper op voor onze rekening, doch zonder echter ter gelegenheid van deze verwerking enige aanspraak tegenover ons te hebben. In geval de koper aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop.

7. TERUGNAME DER WAREN

Onze waren en producten worden in principe niet teruggenomen. Zijn wij niettemin bij wijze van uitzondering en in zeer bijzondere gevallen bereid bepaalde waren of producten terug te nemen, dan mogen wij beschadigde stukken weigeren. Ook dan wanneer ze maar licht beschadigd zijn. In elk geval zijn de kosten van behandeling en terugzending van de goederen ten laste van de koper. Bovendien zal in dergelijke gevallen ten hoogste 60 % van het factuurbedrag kunnen worden terugbetaald.

 

8. SOLVABILITEIT - BORGSTELLING

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Dit alles onverminderd onze recht op alle schadevergoedingen en intresten.

 

9. TECHNISCHE VOORLICHTING, GEBRUIK EN VERWERKING

Onze toepassingstechnische voorlichting in woord, geschrift en bij wijze van proeven wordt verstrekt zonder enige verbintenis van onzentwege en met uitsluiting van alle verantwoordelijkheid en geldt alleen als vrijblijvende informatie, mede met betrekking tot eventuele beschermde rechten van derden, o.a. inzake intellectuele eigendom. Ze bevrijdt de koper niet van de verplichting de door ons geleverde producten op praktische wijze te keuren op geschiktheid voor de door hem beoogde verwerkingen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten geschieden buiten onze controlemogelijkheden en de koper is dus hiervoor uitsluitend verantwoordelijk.

10. KLACHTEN

Klachten worden alleen maar in aanmerking genomen indien ze meteen schriftelijk, op zijn laatst 8 dagen na aankomst der waren, onder toezending van bewijsstukken, monsters, pakbons alsmede onder aangifte van factuurnummer, factuurdatum en de op de verpakking aangebrachte markeringen worden ingediend. Bij verborgen gebreken moet de klacht onmiddellijk na het ontdekken ervan, en op zijn laatst 2 maanden na aankomst der waren geschieden; de wettelijke verjaringstermijnen blijven onverminderd van kracht. De koper dient te bewijzen, dat het om een verborgen gebrek gaat. Wanneer de koper zijn klachten op de hiervoor voorziene wijze heeft betekend en deze als gegrond zijnde, aanvaard werden door ons, heeft de verkoper het recht om de geleverde goederen te vervangen. Wanneer de verkoper afstand doet van zijn recht op het uitvoeren van een vervangingslevering, of wanneer deze niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd, of wanneer de vervangingslevering ook gebrekkig is, heeft de koper de optie om een vermindering van de koopprijs te vragen of kan hij de ontbinding van deze koop vragen. Waren, waarvoor een klacht werd ingediend, mogen slechts met ons uitdrukkelijk voorafgaand akkoord worden teruggezonden. Geen enkele klacht wordt aanvaard, wanneer het gaat om goederen van tweede keus, restanten of afval, en als zodanig verkocht. De klacht op zich zelf ontslaat de koper niet van betalingsplicht. Alle vorderingen van de koper tot het bekomen van schadevergoeding – ook vorderingen van extra contractuele aard – voor kleine tekortkomingen en onachtzaamheden van de verplichtingen van de verkoper zijn uitgesloten, tenzij het om tekortkomingen gaat van een verplichting die wezenlijk was om het doel van de overeenkomst te bewerkstelligen. In elk geval is de aansprakelijkheid van Bayer SA-NV altijd beperkt tot vervanging van de geleverde producten of tot een terugname der waren overeenkomstig deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Voor indirecte schade zoals doch niet beperkt tot winstverlies, tijdsverlies, verlies van klanten of goodwill, enz., is Bayer SA-NV niet aansprakelijk. De dwingende wettelijke aansprakelijkheidsregels blijven onverminderd gelden.

11. MERKEN

Verscheidene van onze producten worden aangeduid met een gedeponeerd merk. Indien deze producten worden verder verwerkt of met andere stoffen of toevoegingen vermengd, mag de koper dit gedeponeerd merk alleen maar met onze schriftelijke toestemming gebruiken. De levering van producten onder dit merk, kan niet als een akkoord van onzentwege worden beschouwd om dit merk te gebruiken voor waren die geproduceerd werden door de koper. Een toestemming tot het gebruik van onze gedeponeerde merken geschiedt steeds onder het voorbehoud, dat de koper de voor het gebruik geldende voorschriften in acht neemt.

 

12. ONTBINDING VAN HET CONTRACT

Ingeval de koper zijn contractuele verplichtingen tegenover ons niet naleeft, of nalatig is, zal de verkoop van rechtswege en zonder enige aanmaning worden tenietgedaan en dit onder voorbehoud van elke schadevergoeding en interesten. Onze wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het tussen partijen gesloten contract wordt beheerst door de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de algemeen geldende wetten aangaande de internationale aankoop van roerende goederen en inzake het afsluiten van internationale koopcontracten aangaande roerende goederen – allebei van 17 juli 1973 – evenals van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. Elke betwisting, van welke aard ook, zal door de rechtbanken van Brussel kunnen beslecht worden, tenzij de verkoper in voorkomend geval gebruik maakt van zijn recht te kiezen voor de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de koper.

 

14. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien bepaalde clausules van deze verkoops- en leveringsvoorwaarden ongeldig zijn, raakt dat niet aan de geldigheid van de overige clausules resp. de andere delen van dergelijke clausules. Een ongeldige regeling moet door de partijen worden vervangen door een regeling, die het economisch doel van de ongeldige regeling het dichtst benadert en geldig is.