(Nederlands/English)

BAYER SA-NV
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1.      Toepassing

1.1.  Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Bayer SA-NV (J.E. Mommaertslaan, 1831 Diegem (Machelen), België – BTW BE 0404.754.571) (“Bayer”) en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst, indien en in zoverre deze door Bayer schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Bayer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en/of aan te vullen.

 

2.      Totstandkoming van overeenkomsten

2.1.  Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van Bayer zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen Bayer en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Bayer, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de producten. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Bayer niet dan nadat en voor zover een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Bayer deze schriftelijk heeft bevestigd. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Bayer.

 

2.2.  Klant mag de rechten en plichten die voortvloeien uit een orderbevestiging zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayer niet overdragen aan derden.  

3.      Prijs en betaling 

3.1.  De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Bayer meegedeelde prijslijsten. Deze prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde (“BTW”). BTW en alle taksen, belastingen, retributies of enige door een overheid opgelegde betaling aangaande de uitvoering van de bestelling/koop zijn ten laste van de Klant. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd in functie van eventuele prijswijzigingen van onder meer, maar niet beperkt tot grondstoffen en taksen. Nieuwe prijzen zullen tenminste veertien (14) dagen voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan de Klant ter kennis worden gebracht. Indien de Klant de nieuwe prijsstructuur (enkel bij prijsverhogingen) niet aanvaardt, kan hij per aangetekend schrijven een einde stellen aan de overeenkomst binnen een termijn van twee (2) weken na de kennisgeving van de prijswijziging. Bayer behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Het gewicht dat als basis dient voor de berekening bij de facturering, wordt vastgesteld op de plaats van de verzending, tenzij de Klant, een weging zou vragen op de plaats van bestemming vooraleer de goederen worden afgehaald. Indien de Klant van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij te gepaster tijd met Bayer hieromtrent overeen te komen. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de Klant.

 

3.2.  De factuur van Bayer is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, behoudens uitzonderingen meegedeeld door Bayer. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

 

3.3.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest per maand verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet van toepassing voor betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlintrest loopt tot de dag van de volledige betaling van de openstaande factuur. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 200€. Het recht van Bayer om een hogere schadevergoeding te vorderen blijft in alle opzichten onaangetast mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling is Bayer tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur.

 

3.4.  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het uitschrijven van wissels vereist de voorafgaandelijke goedkeuring van Bayer.

 

3.5.  Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

 

3.6.  Bayer heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien de Klant hier niet aan voldoet, of enig door hem verschuldigd bedrag niet betaalt, is Bayer gerechtigd de uitvoering van iedere order, van welke aard dan ook, op te schorten en overeengekomen betalingstermijnen te herroepen. In dat geval zullen alle nog openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

 

3.7.  De overeengekomen vergoedingen zijn exclusief BTW. BTW wordt aanvullend in rekening gebracht indien wettelijk verschuldigd door Bayer. De Klant is verplicht deze bijkomende kost te betalen na ontvangst van een factuur die voldoet aan de wettelijke eisen zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde BTW wetgeving.

 

3.8.  Het is iedere partij toegestaan om bronbelasting in te houden indien hier een juridische verplichting aan ten grondslag ligt. Indien bronbelasting is ingehouden, dienen bewijsstukken en(/of) certificaten tijdig te kunnen worden overhandigd aan de andere partij. Beide partijen zullen zich coöperatief opstellen om het laagst mogelijk bronbelasting tarief toe te kunnen passen, bijv. onder een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

 

4.      Levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht

4.1.  De leveringstermijnen worden door Bayer enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Bayer niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Een uitzondering hierop zijn gevallen van overmacht waarbij de levering met meer dan één (1) maand wordt vertraagd, waarbij de Klant desgevallend het recht heeft de koop op te zeggen, maar uitsluitend voor de hoeveelheid die hem niet kon geleverd worden om redenen van genoemd geval van overmacht. Bayer kan leveringen aan de Klant opschorten zolang de Klant nog enige verplichting jegens Bayer dient te voldoen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

 

4.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering CIP het leveringsadres overeengekomen tussen partijen (Incoterm 2010). Transportkosten zijn ten laste van Bayer. Indien de Klant specifieke eisen stelt aan het transport van de producten, zijn deze supplementaire transportkosten evenwel ten laste van de Klant. Hetzelfde geldt ook voor verhogingen van vrachttarieven, opslagkosten en verzekeringskosten, die na afsluiting van het contract zijn ontstaan, inzoverre geen franco-levering werd overeengekomen.

 

4.3.  De verkochte producten blijven eigendom van Bayer tot op de volledige betaling van de factuur (incl. kosten en intresten). Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit over producten ontstaan uit de verwerking van Bayer producten en dit voor de volledige waarden. Als de verwerking de incorporatie impliceert van goederen die eigendom zijn van derden dan heeft Bayer een eigendomsrecht op de verwerkte goederen; de verhouding betreffende het eigendomsrecht zal bepaald worden door het gefactureerd bedrag van de verwerkte goederen. Bij de verwerking van de goederen treedt de Klant op voor Bayer’s rekening doch zonder echter ter gelegenheid van deze verwerking enige aanspraak tegen Bayer te hebben. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Verder zal de Klant op de geleverde producten een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde producten eigendom zijn van Bayer. Indien de Klant de producten opslaat in een gehuurde ruimte, die moet voldoen aan de GDP richtsnoeren, brengt de Klant Bayer op de hoogte van de identiteit en het adres van de verhuurder.

 

4.4.  Klant zal ten aanzien van alle zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Bayer rust, aansprakelijk blijven voor alle schade aan of veroorzaakt door die zaken, op welke wijze ook jegens derden ontstaan. Klant is gehouden ten aanzien van alle zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Bayer rust, de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid te betrachten, Bayer tot die zaken toegang te verschaffen en onverwijld van iedere actie van derden, welke op voor Bayer nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op door de geleverde zaken, schriftelijk te informeren.

 

4.5.  Bayer heeft het recht aan Klant geleverde zaken die eigendom van Bayer zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Bayer aanleiding heeft aan te nemen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Klant is verplicht deze terugname mogelijk te maken. Bayer zal alle daaraan verbonden kosten bij de Klant in rekening brengen. Bij terugname wordt gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

 

 

5.      Controle en klachten

5.1.  De klant is verplicht om de bestelde producten op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door Bayer aan de Klant werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. Bij ontvangst ondertekent de Klant het bewijs van levering met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst van het aantal verzendverpakkingen”. Zichtbare schade aan de verzendverpakkingen dient genoteerd te worden op de het bewijs van levering en dit voor de transporteur vertrekt. De Klant controleert of de inhoud en de kwaliteit van de verzendverpakkingen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, uiterlijk binnen twee (2) dagen na levering. Enige afwijkingen in aantal, maat, gewicht en/of uiterlijk waarneembare tekortkomingen of gebreken betreffende de geleverde producten dienen op de leveringsbon te worden vermeld en dienen schriftelijk via e-mail of fax aan Bayer te worden gemeld binnen dezelfde periode. Dergelijke melding moet bewijsstukken, monsters, verpakking en de leveringsbonnen bevatten alsmede een melding van het leveringsnummer, ordernummer, factuurnummer, factuurdatum en markeringen op de verpakking. Na deze termijn is geen verhaal meer mogelijk tegen Bayer. Klachten wegens gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte producten door de Klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant bovendien niet op. Indien de Klant onjuiste of beschadigde producten wenst terug te sturen naar Bayer, dient hij er voor te zorgen dat het ophalen kan gebeuren binnen tien (10) kalenderdagen na levering bij de Klant en mits het bezorgen aan Bayer van een correct ingevuld Certificaat voor goede bewaring. Enkel na ontvangst van dit document kan Bayer het retourproces initiëren en een goedkeuring tot terugbetaling geven. Het ingevuld Certificaat voor goede bewaring dient ten laatste drie (3) dagen na de levering van de goederen naar Bayer verzonden te worden. Bij verborgen gebreken moet de klacht onmiddellijk ingediend worden na het ontdekken ervan, en niet later dan twee (2) maanden na aankomst van de goederen; de wettelijke verjaringstermijnen blijven ongewijzigd van kracht. De bewijslast van het bestaan van een verborgen gebrek rust op de Klant. Indien de producten op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is Bayer gerechtigd om de producten voor rekening en risico van de Klant te bewaren en op kosten van de Klant. Deze voorzorgsmaatregel schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.

 

5.2.  Voor de door Bayer geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Bayer steeds beperkt tot de waarborg waarvan Bayer zelf geniet bij de producent van de producten of haar leverancier (‘back-to-back’). Onverminderd andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn de verplichtingen van Bayer, voortvloeiend uit de voornoemde waarborg, beperkt tot de (gedeeltelijke) creditering van het desbetreffende factuurbedrag. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

5.3.  Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bayer en geschieden voor risico van Klant tot het tijdstip van de daadwerkelijke ontvangst door Bayer. De kosten verband houdende met een retournering zijn voor rekening van Klant.

 

5.4.  Geen recht op garantie bestaat:
a.  indien de door Bayer gegeven aanwijzingen voor gebruik niet exact zijn opgevolgd;
b.  indien de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
c.  indien de geleverde zaken zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken (zoals (regen)water, verhitting, brand etc.);
d.  met betrekking tot tekortkomingen die meer dan vijf (5) maanden na de datum van levering ontdekt worden;
e.  indien de Klant enige uit een orderbevestiging of andere door Bayer schriftelijk gecommuniceerde condities voor hem voortvloeiende verplichting jegens Bayer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

 

5.5.  Goederen, waarvoor een klacht werd ingediend, mogen slechts met Bayer’s uitdrukkelijk voorafgaand akkoord worden teruggezonden. Geen enkele klacht wordt aanvaard, wanneer het gaat om goederen van tweede keus, restanten of afval, en als zodanig werden verkocht. Wanneer de Klant zijn klachten op de hiervoor voorziene wijze heeft betekend en deze als gegrond zijnde, aanvaard werden door Bayer, heeft de Klant het recht om de geleverde goederen te vervangen. Wanneer de Klant afstand doet van dit recht, of wanneer de vervangingslevering niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd, of wanneer de vervangingslevering ook gebrekkig is, kan de Klant (i) om een vermindering van de koopprijs verzoeken of (ii) de ontbinding van de volledige aankoop vragen.

6.      Aansprakelijkheid

6.1.  Alle verbintenissen van Bayer onder deze algemene voorwaarden zijn middelenverbintenissen.

 

6.2.  Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Bayer (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Bayer niet aansprakelijk. Ingeval Bayer aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bayer beperkt tot vervanging van de geleverde producten of tot een terugname van de goederen overeenkomstig deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Bayer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Bayer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

6.3.  Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten. Bayer’s gebruikstechnische informatie in woord, geschrift en bij wijze van proeven wordt verstrekt zonder enige verbintenis van Bayer, en sluit alle verantwoordelijkheid uit; ze geldt alleen als vrijblijvende informatie, mede met betrekking tot eventuele beschermde rechten van derden, o.a. inzake intellectuele eigendom. Ze bevrijdt de Klant niet van de verplichting de door Bayer geleverde producten op praktische wijze te keuren op geschiktheid in het licht van hun verwerkingen en doeleinden.

 

6.4.  Bayer is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan Bayer’s leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Bayer opgeschort (uitgezonderd de situatie voorzien in art. 4.1).Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.      Terugname en terugroeping

7.1.  Verkochte Producten worden uitsluitend teruggenomen mits Bayer’s uitdrukkelijke toestemming en op voorwaarde dat de producten niet beschadigd zijn. In elk geval zijn de kosten van behandeling en terugzending van de goederen ten laste van de Klant. Bovendien zal in dergelijke gevallen ten hoogste 60 % van het factuurbedrag kunnen worden terugbetaald.

 

7.2.  Op eerste verzoek van Bayer, verbindt de Klant er zich toe om alle producten die zij in het verkeer heeft gebracht en die een gebrek vertonen of vatbaar zijn voor een gebrek op eigen kosten en binnen een door Bayer te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). Bayer zal alle kosten dragen wanneer de terugroeping gebaseerd is op veiligheids- en/of kwaliteitsproblemen en die inherent zijn aan het geleverde product.

 

7.3.  Spontane retours zullen worden geweigerd en niet terugbetaald. Elke terugname dient vergezeld te zijn van een uniek terugnamenummer wat verstrekt wordt door Bayer.

 

8.      Ontbinding

8.1.  Indien er bij Bayer op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Klant, behoudt Bayer zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling of (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt Bayer zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige vergoeding te ontbinden.

 

8.2.  In de volgende gevallen heeft Bayer het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Bayer zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade. Alle vorderingen van Bayer op de Klant worden tevens onmiddellijk opeisbaar.

 

9.      Intellectuele eigendomsrechten

9.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, octrooien, merkrechten, handelsnamen en domeinnamen, ten aanzien van de door Bayer geleverde zaken (inclusief maar niet gelimiteerd tot door Bayer ontwikkelde berekeningen, schetsen, technische data, knowhow en adviezen), hierna: de “Intellectuele Eigendomsrechten”, berusten volledig bij Bayer en haar groepsvennootschappen. Dezeworden nooit overgedragen aan Klant, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

 

9.2.  Klant zal zich onthouden van inbreuken op enig Intellectueel Eigendomsrecht.

 

9.3.  Klant vrijwaart Bayer en haar groepsvennootschappen tegen alle aanspraken van derden ter zake van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden die in verband staan met de vervaardiging, de levering of het gebruik van een zaak die door Bayer of haar groepsvennootschappen is ontwikkeld overeenkomstig de specificaties of aanwijzingen van Klant. Deze vrijwaring is tevens van toepassing indien Bayer of een groepsvennootschap van Bayer op aanwijzing van Klant wijzigingen aanbrengt in een bestaande zaak.

 

9.4.  Bayer vrijwaart Klant tegen alle aanspraken van derden ter zake van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden die in verband staan met een door Bayer of een groepsvennootschap van Bayer zelfstandig ontwikkelde zaak, mits Bayer van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte is gesteld door Klant.

 

9.5.  Klant zal zich bij het aanbieden of leveren van aan zaken gelijksoortige producten, in prijslijsten, promotiemateriaal en in al haar uitingen, onthouden van enige verwijzing naar de zaken en Intellectuele Eigendomsrechten van Bayer en haar groepsvennootschappen.

 

9.6.  Klant verplicht zich voorts zich, bij de verwerking van Bayer of van haar groepsvennootschappen afkomstige (grond)stoffen, te onthouden van gebruik van de door Bayer daaraan gegeven benamingen, dan wel van enig merk van Bayer, op of aan de waar, in drukwerk en reclamemateriaal. Iedere mededeling dat het product van Klant enige van Bayer afkomstige bestanddeel c.q. (grond)stof bevat, behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayer. De levering van producten onder dit merk, kan niet als een akkoord van Bayer worden beschouwd om dit merk te gebruiken voor waren die geproduceerd werden door de Klant. Een toestemming tot het gebruik van Bayer’s gedeponeerde merken geschiedt steeds onder het voorbehoud, dat de Klant de voor het gebruik geldende voorschriften in acht neemt.

10.      Rapportering van bijwerkingen/Product-technische klachten

10.1.  Klant gaat akkoord om de lokale geneesmiddelenbewakingsafdeling van Bayer, via mail (drugsafety.belux@bayer.com) en uiterlijk één (1) werkdag na kennisname van de informatie, schriftelijk op de hoogte te brengen van alle Bijwerkingen en Product-Technische Klachten met betrekking tot product(en) geleverd door Bayer wanneer deze onder hun aandacht worden gebracht in het kader van de diensten geleverd door Klant.

 

10.2.  Alle gekende gevallen van blootstelling via moeder/vader (blootstelling tijdens conceptie, zwangerschap, bevalling en borstvoeding); medicatiefout; verkeerd gebruik; off-label gebruik; misbruik; verslaving / afhankelijkheid; probleem bij productgebruik / opzettelijk probleem bij productgebruik; therapiefalen / gebrek aan effect; overdosering (accidenteel en opzettelijk); vermoedelijke overdracht van dragers van infecties; interacties tussen geneesmiddelen; ontwenningsverschijnselen; beroepsmatige blootstelling of onverwacht therapeutisch voordeel (verbetering van vooraf bestaande toestand) met betrekking tot de door Bayer geleverde product(en) dienen op dezelfde manier als Bijwerkingen/Product-Technische Klachten te worden gerapporteerd.

 

10.3.  Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, wordt onder “Bijwerking” verstaan elk ongewenst medisch voorval bij een patiënt aan wie een product van Bayer wordt toegediend, dat niet noodzakelijk een causaal verband met de behandeling heeft. Een “Product-Technische Klacht” is elk rapport (geschreven, elektronische of verbale communicatie) over een mogelijke of vermeende tekortkoming van het door Bayer geleverde product in zijn kwaliteit (met inbegrip van de identiteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, effectiviteit of werkzaamheid) of vermoeden van namaak. De klacht kan al dan niet een potentieel risico inhouden voor de eindgebruiker (de patiënt).

 

11.      Geheimhouding

11.1.  Klant dient alle van Bayer en haar groepsvennootschappen ontvangen vertrouwelijke informatie en knowhow strikt vertrouwelijk te behandelen en het is Klant niet toegestaan die informatie en knowhow zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bayer aan derden mee te delen. Het is Klant evenmin toegestaan om deze informatie en knowhow aan te wenden voor andere gevallen dan waarin bij een orderbevestiging voorzien.

 

12.      Overmacht

12.1.  Bayer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten indien de uitvoering van een orderbevestiging geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties, uit- en invoerverboden en beperkingen, brand, oorlog, dwingende wetsbepalingen, uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Bayer van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Bayer toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

 

12.2.  In het geval van overmacht aan de zijde van Bayer worden haar verplichtingen opgeschort. Klant kan in dit geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Indien de overmacht langer duurt dan één (1) maand zijn zowel Bayer als Klant bevoegd de orderbevestiging voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te annuleren, onverminderd het bepaalde in Artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

 

13.      Diverse bepalingen

13.1.  Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. De ongeldige of onafdwingbare bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

           

13.2.  Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

 

BAYER SA-NV
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

 

1.      Application

1.1.  Without prejudice to the application of any special conditions contained in a separate written agreement, these general terms and conditions shall apply to any tender, offer, invoice or agreement between Bayer SA-NV (J.E. Mommaertslaan, 1831 Diegem (Machelen), Belgium – VAT BE 0404.754.571) ("Bayer") and its customer (the "Customer”). In the event of inconsistency between these general terms and conditions and any separate written agreement, the provisions of the written agreement shall prevail if and to the extent that an authorised representative of Bayer has accepted and signed these in writing. These general terms and conditions are deemed to have been accepted by the Customer by the mere fact of it placing an order. Acceptance of these general terms and conditions also implies that the Customer fully renounces the application of its own general (purchase) terms and conditions. Bayer reserves the right to change and/or supplement these general terms and conditions from time to time.

 

2.      Formation of agreements

2.1.  All Bayer tenders, offers and contract proposals are without obligation and do not bind it as such. An agreement is formed between Bayer and the Customer only through an order confirmation signed by an authorised representative of Bayer, the signing of a written agreement, or by delivery and invoicing of the products. Oral commitments or agreements by or with its personnel do not bind Bayer unless and to the extent that an authorised representative of Bayer has confirmed these in writing. Any cancellation of an order shall be in writing and is only valid if accepted in writing by Bayer.

 

2.2.  The Customer may not transfer to third parties the rights and obligations arising from an order confirmation without the prior written permission of Bayer.

3.      Price and payment

3.1.  The orders will be invoiced at the prices and conditions indicated in the order confirmation or in the price lists communicated by Bayer. These prices are exclusive of value added tax (“VAT”). VAT and all duties, taxes, fees or any government-imposed payment on the execution of the order/purchase shall be borne by the Customer. All prices are subject to change at any time depending on possible price changes in but not limited to raw materials and taxes. New prices will be notified to the Customer in writing or by e-mail at least fourteen (14) days before coming into force. If the Customer does not accept the new price structure (only in the case of price increases), it may terminate the agreement by registered letter within a period of two (2) weeks after notification of the price change. Bayer reserves the right to unilaterally change the payment terms. The weight used to calculate the invoice amount shall be determined at the place of dispatch unless the Customer requests weighing at the destination before the goods are collected. If the Customer wishes to make use of this option, it must reach an agreement with Bayer in this regard in due time and bear all the arising expenses.

 

3.2.  The Bayer invoice is payable within thirty (30) days after the invoice date, unless exceptions are communicated by Bayer. Invoices must be protested within eight (8) calendar days after receipt of the invoice. Protest of the invoice does not suspend the Customer's payment obligation.

 

3.3.  In the event of full or partial non-payment of an invoice by the due date, the Customer shall owe default interest per month from the following day, legally and without prior notice of default; the default interest rate shall be equal to the legal interest rate applicable to late payment in commercial transactions. The Customer’s default ends on the date of full payment of the outstanding invoice. In the case of late payment of the invoice, the Customer also owes fixed damage compensation, legally and without prior notice of default, of 10% of the unpaid invoice amount with a minimum of € 200; the right of Bayer to claim higher damage compensation shall remain unaffected in all respects and is subject to proof of greater damage actually suffered. All legal and extrajudicial collection costs are for the expense of the Customer. In the case of non-payment, Bayer is also entitled to suspend all other orders by the Customer until full payment of the invoice is obtained.

 

3.4.  In the case of non-payment of an invoice by the due date, all other not yet overdue claims against the Customer shall automatically become payable, without prior notice. Setoff on the part of the Customer is explicitly excluded. The issuance of bills of exchange requires prior approval by Bayer.

 

3.5.  Payments are first used to settle the costs due, then the interest, and then the principal of the oldest unpaid invoice.

 

3.6.  Bayer has the right at all times to claim full or partial advance payment and/or to otherwise obtain a guarantee of payment. If the Customer fails to comply with this, or fails to pay any amount owed, Bayer is entitled to suspend the execution of every order of any kind and to revoke the agreed payment terms. In this case, all outstanding claims will be due immediately.

 

3.7.  The agreed compensation does not include value added tax. VAT will be added if legally owed by Bayer. The Customer is obliged to pay these additional costs after receiving an invoice that complies with the legal requirements as prescribed in the applicable VAT legislation.

 

3.8.  Each party is allowed to retain withholding tax if supported by a legal obligation. If withholding tax is withheld, supporting documentation and/or certificates must be submitted to the other party in due time. Both parties will cooperate in order to reach the application of the lowest possible withholding tax rate, e.g. under a treaty to prevent double taxation.

4.      Delivery, transport, risk and transfer of ownership

4.1.  Delivery dates are provided by Bayer for information purposes only and do not bind Bayer. The missing of these deadlines may never give rise to termination of the agreement or to any form of damage compensation. An exception to this are cases of force majeure where delivery is delayed by more than one (1) month; in such case the Customer is entitled to cancel the sale, but only for the amount that could not be delivered for reasons of the said case of force majeure. Bayer may suspend deliveries to the Customer, without prior notice or damage compensation, as long as the Customer has any obligations towards Bayer. For the application of these general terms and conditions, each partial delivery is considered an independent delivery.

 

4.2.  Unless expressly agreed otherwise, the delivery will take place CIP to the delivery address agreed between the parties (Incoterm 2010). Transport costs are for the expense of Bayer. However, if the Customer imposes specific requirements on the transport of the products, these additional transport costs are for the expense the Customer. The same applies to increases in freight rates as wells as storage and insurance costs that incurred after completion of the contract, in so far as carriage paid delivery was not agreed.

 

4.3.  The sold products remain the property of Bayer until full payment of the invoice (including costs and interest). This retention of title also covers products originating from the processing of Bayer products and this for the full values. If the processing implies the incorporation of goods owned by third parties, Bayer has a right of ownership on the processed goods; the proportion regarding the right of ownership shall be determined by the invoice amounts for the processed goods. In the processing of the goods, the Customer will act on Bayer's account but without having any claim against Bayer on the occasion of this processing. Until the time of complete payment, the Customer is expressly forbidden to use the delivered products as a means of payment or to encumber them with any security right. Moreover, the Customer shall place a clearly readable sign on the delivered products that indicates that the goods delivered are the property of Bayer. If the Customer stores the products in a leased space, which must comply with the GDP guidelines, the Customer must notify Bayer of the lessor's identity and address.

 

4.4.  For all items subject to Bayer's retention of title, the Customer will remain liable with respect to third parties for all damages to or caused by any of these items, in any manner whatsoever. For all those items, the Customer is furthermore obliged to apply the generally accepted level of care, to provide Bayer with access to such items and to inform Bayer in writing without delay of any action by third parties that has or might have adverse consequences for Bayer concerning the delivered items.

 

4.5.  Bayer has the right to take back or have taken back items delivered to the Customer that remain the property of Bayer, if the Customer fails to fulfil its obligations or gives Bayer reason to assume that the Customer will not fulfil its obligations. The Customer is obliged to make this take-back possible. Bayer will charge all associated costs to the Customer. In the case of a take-back, credit will be given based on the value that the goods appear to have on return.

 

 

5.      Inspection and claims

5.1.  The Customer is obliged to receive the ordered products on the stated delivery dates (or any other date notified by Bayer to the Customer). Upon receipt, the Customer signs the proof of delivery, stating its name and indicating "for receipt of the number of packages sent”. Any visible damage to the shipping packages must be noted on the proof of delivery, before the carrier departs. The Customer must verify that the contents and the quality of the shipping packages correspond with what was agreed on previously within two (2) days after delivery. Any deviations in number, size, weight and/or externally visible shortcomings or defects regarding the delivered products must be indicated on the delivery note and must be reported to Bayer in writing via email or fax within that same period. Such a report must include supporting documentation, samples, packing slip and delivery documents as well as an indication of the delivery note number, order number, invoice number, invoice date and markings on the packaging. After this period, no recourse is possible against Bayer. Complaints concerning defects are only valid and will only be investigated on condition that the Customer has not yet used the sold products. Moreover, such complaints do not suspend the Customer's payment obligation. If the Customer wishes to return to Bayer incorrect or damaged products, it must ensure that collection can take place within ten (10) calendar days after delivery to the Customer and provide to Bayer a properly completed Certificate of good safekeeping. Bayer can initiate the return process and give approval for a refund only after receipt of this document. The completed certificate of good safekeeping must be mailed to Bayer no later than three (3) days after delivery of the goods. In the case of hidden defects, the complaint must be made immediately after their discovery but no later than two (2) months after arrival of the goods; the statutory limitation periods remain in force unchanged. The Customer bears the burden of proof regarding the existence of a hidden defect. In the event that the Customer does not accept the products at the time of delivery, Bayer is entitled to store the goods on behalf of and at the risk and expense of the Customer. This precautionary measure does not suspend the Customer's payment obligation.

 

5.2.  For the products supplied by Bayer, the duration and extent of Bayer's warranty is limited to the warranty Bayer itself enjoys with the manufacturer of the products or its supplier (back-to-back). Notwithstanding any mandatory statutory provisions to the contrary, Bayer's obligations arising from the aforementioned warranty are limited to the (partial) crediting of the relevant invoice amount. The application of the warranty can never give rise to any form of damage compensation.

 

5.3.  Returns require the prior written approval of Bayer and take place at the Customer's risk until actual receipt by Bayer. The costs associated with a return are for the expense of the Customer.

 

5.4.  No right to warranty coverage exists:
a.  if the instructions for use given by Bayer are not followed exactly;
b.  if the goods delivered have been used improperly or not in accordance with the agreed or customary use;
c.  if the goods delivered are damaged due to external causes (such as (rain) water, overheating, fire, etc.);
d.  for shortcomings discovered more than five (5) months after the date of delivery;
e.  if the customer fails to comply with the conditions communicated to it in writing by Bayer in an order confirmation or other written communication, or if the Customer fails to do so properly or on time.

 

5.5.  Goods for which a complaint has been submitted may only be returned with Bayer's express agreement. No complaint will be accepted in the case of second choice goods, remnants or waste that was sold as such. If the Customer has filed its complaints in the manner provided above and these are accepted by Bayer as well-founded, the Customer has the right to have the delivered goods replaced. If the Customer waives this right, or if the replacement delivery is not executed within a reasonable period, or is also defective, the Customer has the option to request either (i) a reduction in the purchase price or (ii) the cancellation of the entire purchase.

6.      Liability

6.1.  All Bayer's commitments under these general terms and conditions are obligations of means.

 

6.2.  Notwithstanding any mandatory statutory provisions to the contrary, Bayer (including its appointees or employees) is only liable for damages caused due to the failure to comply with its contractual obligations, if and to the extent that this damage was caused by wilful or serious fault, fraud or deception on its part. Bayer is not liable for any other faults. In the event that Bayer is held liable for any damages, Bayer's liability is limited to the replacement of the products delivered or to a return of the goods in accordance with these general terms and conditions of sale and delivery. Bayer is only liable for direct damages. Bayer may never be held liable for indirect damages, including but not limited to consequential damage, loss of profits, lost savings, or damage to third parties.

 

6.3.  The Customer is solely responsible for the application, use and processing of the products. Bayer's technical application information given verbally, in writing and by means of testing is provided without any obligation on the part of Bayer, and excludes all liability; it is intended as non-binding information only, also in respect to any protected rights of third parties, including intellectual property. It does not release the Customer from the obligation to practically inspect the products delivered by Bayer for their suitability for the intended processings and purposes.

 

6.4.  Bayer is by operation of law absolved from, and is not obliged to comply with any commitment to the Customer in the case of force majeure (including but not limited to Bayer's suppliers, contracting authorities and subcontractors). In the case of force majeure, Bayer's obligations are suspended (except for the situation provided for in Art. 4.1). Force majeure on the part of the Customer is explicitly excluded.

 

7.      Take-back and recall

7.1.  Sold products will only be taken back with Bayer's express consent and provided that the products are undamaged. In any case, the cost of handling and returning the goods is for the expense of the Customer. In addition, in such cases, up to 60% of the invoice amount can be repaid.

 

7.2.  At first demand by Bayer, the Customer undertakes to remove from the market any products it has put into circulation that are defective or liable to be defective at its own expense and within a time limit to be determined by Bayer (recall). Bayer will bear the costs related to recalls based on safety and/or quality issues and which are inherent to the delivered product.

 

7.3.  Unsolicited returns will be refused and will not be refunded. Each return must be accompanied by a unique return number provided by Bayer.

 

8.      Dissolution

8.1.  If Bayer has doubts at any time about the Customer's creditworthiness or solvency, Bayer explicitly reserves the right to ask for prior payment or (other) guarantees for deliveries yet to be made, even if the goods were already fully or partially shipped. If the Customer refuses to meet this request, Bayer reserves the right to terminate the contract immediately, and without any compensation.

 

8.2.  In the following cases Bayer has the right to terminate the agreement with the Customer at any time with immediate effect and without judicial authorisation, preliminary notice of default and payment of any damage compensation: (i) if the Customer, despite a written notice of default in which a period of at least seven (7) calendar days is observed, remains in default with respect to the (timely) fulfilment of one or more obligations resulting from the agreement; (ii) in the case of suspension of payment or (filing for) bankruptcy or any reorganisation by the Customer under the Belgian Act of 31 January 2009; (iii) liquidation or discontinuation of the activities of the Customer; or (iv) if (a part of) the assets of the Customer are seized. In the case of dissolution, Bayer also retains the right to claim compensation for all costs and damages incurred; all claims of Bayer against the Customer are payable immediately.

 

9.      Intellectual property rights

9.1.  All intellectual property rights, including but not limited to copyrights, model rights, patents, trademarks, trade names and domain names, with respect to the items delivered by Bayer (including but not limited to calculations, sketches, technical data, know-how and advice developed by Bayer), hereinafter referred to as the "Intellectual Property Rights", shall be wholly owned by Bayer and its group companies. They shall never be transferred to the Customer unless expressly agreed in writing between the parties.

 

9.2.  The Customer will refrain from infringements of any Intellectual Property Rights.

 

9.3.  The Customer indemnifies Bayer and its group companies against all third party claims in respect of an alleged infringement to third party intellectual property rights associated with the manufacture, delivery or use of an item developed by Bayer or its group companies in accordance with the specifications or instructions of the Customer. This indemnity also applies if Bayer or a group company of Bayer makes changes to an existing item on behalf of Customer.

 

9.4.  Bayer indemnifies the Customer against all third-party claims in respect of an alleged infringement of intellectual property rights of these third parties related to an item independently developed by Bayer or a group company of Bayer, provided that Bayer has been informed of such claims without delay in writing by the Customer.

 

9.5.  When offering or delivering similar items in price lists, promotional material and in all its communications, the Customer will refrain from referring to the items and intellectual property rights of Bayer and its group companies.

 

9.6.  In the processing of (raw) materials of Bayer or its group companies, the Customer also refrains from using the names given by Bayer or any Bayer trademark on the goods in printed matter and advertising materials. Each notice stating that the Customer's product contains any Bayer component or (raw) material requires the prior written permission of Bayer. The delivery of products under this trademark cannot be considered as an agreement with Bayer to use this trademark for goods manufactured by the Customer. Authorisation to use Bayer's registered trademarks is always subject to the Customer's compliance with the applicable regulations.

10.      Adverse Event/Product Technical Complaint reporting

10.1.  Customer agrees to provide Bayer local pharmacovigilance department with written reports of all Adverse Events (“AE”) and Product Technical Complaints (“PTC”) regarding product(s) supplied by Bayer that come to their attention in connection with the services performed by the Customer by e-mail (drugsafety.belux@bayer.com) within one (1) business day from receipt of information.

 

10.2.  All known cases of Exposure via mother/father (exposure during conception, pregnancy, childbirth and breastfeeding); Medication error; Misuse; Off label use ; Abuse; Addiction / Dependence; Product use issue / Intentional product use issue; Lack of Drug Effect / Lack of Effect; Overdose (accidental and intentional); Suspected transmission of an infectious agent; Drug interactions; Withdrawal syndrome; Occupational exposure or Unexpected therapeutic benefit (pre-existing condition improved) with respect to the product(s) supplied by Bayer must be reported in the same manner as an AE/PTC.

 

10.3.  For the purposes of these terms and conditions, an “Adverse Event” shall mean any untoward medical occurrence in a patient administered the product supplied by Bayer, which does not necessarily have to have a causal relationship with this treatment. A “Product Technical Complaint” is any report (written, electronic or verbal communication) about a potential or alleged failure of the product supplied by Bayer in its quality (including the identity, durability, reliability, safety, efficacy or performance) or suspect counterfeit. The complaint may or may not represent a potential risk to the end-customer (patient).

 

11.      Confidentiality

11.1.  The Customer must treat all confidential information and know-how received from Bayer and its group companies with strict confidentiality, and the Customer is not permitted to disclose this information and know-how to third parties without the written permission of Bayer. In addition, the Customer is not permitted to use this information and know-how for cases other than those provided for in an order confirmation.

 

12.      Force Majeure

12.1.  Bayer is entitled to suspend its obligations if the execution of an order confirmation is prevented or impeded in whole or in part by circumstances reasonably beyond its will, including company blockades, strikes, selective strikes, work-to-rule campaigns, import and import prohibitions and restrictions, fire, war, mandatory laws, exclusion as well as delayed delivery to Bayer of parts, items or services ordered from third parties for reasons non attributable to Bayer.

 

12.2.  In the case of force majeure on the part of Bayer, its obligations will be suspended. In this case, the Customer may not claim compensation for any damage. If the force majeure lasts longer than one (1) month, both Bayer and Customer are authorised to cancel the order confirmation for the non-executable part by a written declaration, without prejudice to the provisions of Article 8 of these general terms and conditions.

 

13.      Miscellaneous provisions

13.1.  If a (part of a) provision of these general terms and conditions would be invalid or unenforceable, this shall not affect the validity and enforceability of the other provisions of these general terms and conditions. The invalid or unenforceable provision will automatically be deemed to be replaced by a lawful and enforceable provision that closely matches the purpose and scope of the original provision.

           

13.2.  All agreements to which these general terms and conditions apply, as well as all other resulting agreements, are exclusively governed by and construed in accordance with Belgian law. Application of the Vienna Sales Convention of 11 April 1980 is explicitly excluded. All disputes between parties concerning agreements subject to these general terms and conditions belong exclusively to the competence of the Courts of Brussels.